گالری تصاویر کفسابی

گالری تصاویر کفسابی

در بخش گالری تصاویر کفسابی سایت کفسابی آنا می توانید نمونه هایی از انجام کف سابی ما را که بهترین نحو ممکن انجام شده است را مشاهده نمایید.

خیلی از افرادی که سنگ منازل یا دفتر کار و… را کفسابی می کنند از کیفیتی که باید سنگ بعد از کفسابی داشته باشد را نمی دانند.

شما می توانیید با مشاهده نمونه های سنگ سابی در بخش گالری  کفسابی  ما از آن مطع شوید.

همچنیین هرگز به  دیگران اجازه ندهید که بر روی سنگ چایی و یا اسید و یا مواد گوناگون بریزند زیرا این کار باعث کاهش عمر سنگ می شود.

در نمونه ی بارز این کار باعث زرد شدن سنگ و یا سوختگی توسط اسید را منجبر می شود.

Go to Top