کفسابی موزاییک

کفسابی موزاییک

انجام کفسابی موزاییک با بهترین ابزار و دستگاه های کفسابی .

شاید از خودتون سوال بپرسید که برای چه باید موزاییک را کفسابی کرد؟ 

جنس موزایک به طوری است که به مرور زمان به صورت سریع چرک و کثیفی را به خود می گیرد بنا براین باید هر از گاهی کفسابی  صورت گیرد.

اصلا کفسابی چیست؟ 

از خودتون پرسید که کفسابی چیست و چه کاربردی دارد؟ 

کفسابی به عملی گفته میشه که طی آن سنگ را با دستگاه های مختلف و ابزار گوناگون طی دور زیاد دستگاه می سابند تا سنگ به صورت یکدست و تمیز در آید.

انجام سنگسابی موزاییک

نحوی انجام سنگسابی موزاییک با سنگ های دیگر متفاوت است و دو نوع برای انجام کفسابی آن وجود دارد.

در نوع یک هدف از کف سابی موزاییک صاف و یکدست کردن آن می باشد.در این نوع از ابزار های سخت به منظور تمیز کردن و صاف کردن موزاییک استفاده می شود.

در نوع دو هدف از کف سابی این موزاییک از بین بردن چرک ها و کثیفی موزاییک می باشد.

در اینو نوع از ابزار استفاده می شود که فقط کثیفی های روی موزاییک را از بین ببرد.

در حقیقت به نوع دوم شستوشوی موزاییک با دستگاه کفسابی می گویند.

کاربرد کفسابی 

از مهم ترین کاربرد هایی که می توان برای کفسابی ذکر کرد همان گونه که گفتم صاف و یکدست کردن سنگ و همچنیین تمیز کردن سنگ گفته می شود اما می توان به از بین بردن مواد گوناگون روی سنگ نیز اشاره کرد.

به طور کلی انجام کفسابی موزاییک نه تنها برای موزاییک بلکه برای همه نوع سنگ بعد از مدتی پیشنهاد می شود.

Go to Top